Hệ thống tố giác

Hành vi đúng đắn và tuân thủ là ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Roto. Thành công của công ty dựa trên tính chính trực và tuân thủ. Để có thể thực hiện đúng yêu cầu này, điều quan trọng là phải tìm hiểu về hành vi sai trái tiềm ẩn có thể gây ra hậu quả đáng kể cho Roto.

Hệ thống tố giác được sử dụng để nhận và xử lý các báo cáo về hành vi vi phạm pháp luật thực tế hoặc bị cáo buộc, Hệ thống Kiểm soát Nội bộ (ICS) và các chính sách khác của Roto, cũng như thông tin về hành vi có thể gây bất lợi đáng kể về kinh tế cho Roto hoặc gây tổn hại đến danh tiếng của Roto.

Mọi báo cáo đều được kiểm tra và theo dõi một cách nhất quán. Các cuộc điều tra được thực hiện với tính bảo mật tối đa; nếu cần thiết, thông tin cũng có thể được cung cấp ẩn danh. Ngoài ra, chúng tôi đảm bảo sự bảo vệ tốt nhất có thể cho người tố giác và những người bị ảnh hưởng cũng như những nhân viên tham gia làm rõ thông tin.

 

 

Báo cáo hành vi sai trái tiềm ẩn

Bạn có cơ hội cung cấp thông tin trực tiếp và bảo mật hoặc, nếu cần, ẩn danh thông qua hệ thống tố cáo kỹ thuật số roto.integrityline.com, để trao đổi tài liệu và giữ liên lạc qua hộp thư riêng.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng hệ thống tố cáo kỹ thuật số: Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê, báo cáo cũng có thể được thực hiện bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Người tố cáo có thể tự quyết định xem họ có muốn ẩn danh hay không. Hệ thống đã được kiểm tra sự tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu.

 

Gửi tin nhắn

Để báo cáo của bạn được xử lý và điều tra một cách thích hợp, điều quan trọng là báo cáo đó càng cụ thể càng tốt. Sẽ rất hữu ích nếu bạn xem xét năm câu hỏi sau trong báo cáo của mình:

  • Ai?
  • Vấn đề gì?
  • Khi nào?
  • Bằng cách nào?
  • Ở đâu?

Với tư cách là người tố cáo, vui lòng đảm bảo rằng những người bên ngoài lĩnh vực chuyên môn của bạn cũng có thể hiểu được mô tả của bạn. Sẽ rất hữu ích nếu bạn sẵn sàng trả lời các câu hỏi khác.

 

Chính sách tố giác của Roto

Để biết thêm thông tin về cách xử lý báo cáo, vui lòng tham khảo Chính sách người tố cáo Roto mà bạn có thể tìm thấy được liên kết trong hệ thống người tố giác kỹ thuật số.

 

Xin lưu ý

Hệ thống tố cáo không áp dụng cho các khiếu nại chung, tranh chấp và tranh cãi nội bộ (cá nhân) hoặc các yêu cầu về sản phẩm và bảo hành. Đối với các khiếu nại chung, thắc mắc về sản phẩm hoặc bảo hành, vui lòng liên hệ với đơn vị dịch vụ Roto tại địa phương; đối với các tranh chấp hoặc tranh chấp nội bộ, vui lòng liên hệ với người giám sát của bạn, chủ sở hữu quy trình hoặc bộ phận nhân sự.

 

Gửi tin nhắn

 

Thông tin liên hệ:

Hệ thống Showroom:

Email Phone Messenger