Roto Luxembourg

Thiết kế mới, vuốt cong phần tay cầm, và có phần gờ được khoét để tạo cảm giác chắc chắn khi vận hành tay nắm. Sử dụng cho tay nắm cửa đi mở quay khóa lẫy gà.

Thong ke