Cửa sổ mở quay

Hệ thống phụ kiện đồng bộ cho cửa sổ mở quay ra ngoài, cửa sổ mở hất (mở bật), cửa sổ mở quay vào trong, cửa sổ quay-lật.
Phụ kiện cho cửa 1 cánh, 2 cánh.

Thong ke